Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Tamara Geurts houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Tamara Geurts
Rietvoornstraat 12, 9800 Astene
bemiddeling@tamarageurts.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden door Tamara Geurts verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Je gegevens worden steeds verwerkt in het kader van mijn dienstverlening en de aanbieding daarvan. Denk hierbij aan het inplannen van een consultatie, het bestuderen en beantwoorden van uw al dan niet juridische vragen, het verwerken van de nodige gegevens in onderhandse overeenkomsten of in eventuele documenten die bestemd zijn voor de rechtbank, en de verdere afhandeling van uw dossier.
 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Tamara Geurts
 • Mogelijks het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jouw vragen, bewaren en verwerken:

 • Identificatiegegevens
 • Contactgegevens: onder meer naam, voornaam, adres, e-mail adres, telefoonnummer, functie
 • Persoonlijke bijzonderheden: ondermeer leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, nationaliteit
 • Familiale gegevens: onder meer gegevens over het huwelijk of de huidige vorm van samenleven, bijzonderheden betreffende de vorige huwelijken of verbintenissen, identificatiegegevens en bijzonderheden betreffende de andere familie- of gezinsleden
 • Vrijetijdsbesteding en interessen
 • Consumptiegewoonten, meer in het bijzonder de levensstandaard van het gezin
 • Woningkenmerken
 • Gegevens omtrent beroep en betrekking
 • Rijksregisternummer en identificatienummer van de sociale zekerheid
 • Contactgeschiedenis: verzonden en ontvangen communicatie met u (bv. via e-mail, via het contactformulier op onze Website, via WhatsApp of Facebook Messenger)

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekken aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor bv het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij gebruiken Cookies

Wanneer je onze website bezoekt kunnen cookies op jouw harde schijf geplaatst worden om zo de gebruikerservaring en technische aspecten van de website beter af te stemmen op de behoeften van terugkerende bezoekers. Voor meer info omtrent de wijze waarop wij cookies gebruiken verwijzen we je graag door naar ons Cookiebeleid.

Bewaartermijn

Tamara Geurts bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Tamara Geurts bewaart persoonsgegevens niet langer dan 5 jaar na laatste gebruik.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Jouw rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jouw ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. (Je kunt ons ook contacteren via de contactpagina van deze website). Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

Tamara Geurts kan haar privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 6 April 2020.